Προστασία πολιτών και επιχειρήσεων από τις παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες του Τραπεζικού Συστήματος

                                                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                           19/5/2020

        ”Προστασία πολιτών και επιχειρήσεων από τις παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες του Τραπεζικού Συστήματος”

Τα τελευταία χρόνια βοηθούσης και της οικονομικής κατάστασης με, πρωτοβουλία των Τραπεζών που απαρτίζουν το εγχώριο Τραπεζικό Σύστημα, έχουν πολλαπλασιασθεί οι ένδικες διεκδικήσεις των Τραπεζών, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Οι ένδικες διεκδικήσεις περιλαμβάνουν αγωγές και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κλπ), σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων, που ως συμβαλλόμενοι, αποδέχθηκαν και υπέγραψαν, Συμβάσεις δανείων κάθε μορφής και είδους (στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών, ανέγερσης κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αγοράς μηχανημάτων, αγοράς μεταφορικών μέσων, αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού κλπ), Συμβάσεις παροχής πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό (για κεφάλαια κίνησης, για προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, για ενεχυρίαση μεταχρονολογημένων επιταγών κλπ) και Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση της χρήσης, κυρίως μηχανημάτων και κινητών πάγιων επαγγελματικών στοιχείων.

Όλες αυτές οι συμβάσεις καταρτίσθηκαν από τις τράπεζες, που είναι και αντισυμβαλλόμενες.

Οι τράπεζες όμως, λόγω της δεσπόζουσας θέσης τους, διαθέτουν διαπραγματευτική υπεροχή, έναντι της μειονεκτικής θέσης του πολίτη και της επιχείρησης, που δεν είχαν και δεν έχουν, ούτε την διαπραγματευτική και οικονομική ισχύ, αλλά ούτε και την γνώση να διαπραγματευτούν, με τις εξειδικευμένες στις τραπεζικές εργασίες και αποτελούσες μεγάλες και οργανωμένες τραπεζικές επιχειρήσεις, τους όρους που προσχώρησαν, υπογράφοντας επ’ αυτών.

Ήτοι οι τράπεζες εκμεταλλεύονται την άγνοια των συναλλασσομένων μ’ αυτές πολιτών και επιχειρήσεων, για τις τραπεζικές εργασίες.

Όμως τα Τραπεζικά Ιδρύματα, εκτός της άγνοιας των συναλλασσομένων μ’ αυτά, πολιτών και επιχειρήσεων για τις τραπεζικές εργασίες, εκμεταλλεύονται και την φυσιολογική άγνοια των δικαστών, για τις τραπεζικές εργασίες, που παραπλανώντας τους, πετυχαίνουν την έκδοση δικαστικών αποφάσεων που βολεύουν τα ίδια τα Ιδρύματα.

Ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστών τους, οι τράπεζες προσάγουν ανακριβή, αναληθή, νοθευμένα και παραπλανητικά στοιχεία, ή αποκρύβουν αληθή στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύονται, τα όσα με τα ένδικα μέσα (αγωγές, διαταγές πληρωμής κλπ), απαιτούν και ισχυρίζονται, αλλά και επέτυχαν μ’ αυτά (αποφάσεις αγωγών και διαταγών πληρωμής).

Ενδεικτικά οι τράπεζες:

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια και συμβάσεις που έχουν πουληθεί σε επενδυτές και τράπεζες του εξωτερικού, ήτοι χωρίς να έχουν ενεργητική νομιμοποίηση,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής σε βάρος προσώπων, που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση μαζί τους,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για συμβάσεις σε ξένο συνάλλαγμα, συνάλλαγμα που όμως δεν έχουν,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια που έχουν εκταμιευθεί με εντάλματα πληρωμής, που δεν έχουν υπογραφεί από τους δανειολήπτες πολίτες ή επιχειρήσεις,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων, αυθαίρετα και καταχρηστικά, χωρίς να αιτιολογείται από τις επίδικες κάθε φορά συμβάσεις,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δανειακά υπόλοιπα που περιλαμβάνουν ποσά, παράνομων επιβαρύνσεων (Ν.128/75, εκτοκισμός με έτος 360 ημερών),

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια και συμβάσεις, προσάγοντας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, αποσπάσματα λογαριασμών που δεν προέρχονται από τα εμπορικά τους βιβλία ή που είναι νοθευμένα,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια και συμβάσεις που κατά την χρονική διάρκεια τους, έχει αυξηθεί το επιτόκιό τους, χωρίς προηγουμένως να έχει αιτιολογηθεί η αύξηση του επιτοκίου,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για πιστωτικά υπόλοιπα δανειακών λογαριασμών,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για συμβάσεις που έχουν εξοφληθεί, στρέφονται με αγωγές σε βάρος προσώπων, που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση μαζί τους, προβαίνουν σε κατασχέσεις ακινήτων, που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν υπογράψει σύμβαση μαζί τους, και προβαίνουν σε δημοσιεύσεις πλειστηριασμών ακινήτων, που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν υπογράψει σύμβαση μαζί τους.

Όλα τα παραπάνω υπονομεύουν, την ασφάλεια του δικαίου και την ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα πολίτες και επιχειρήσεις να χρίζουν ειδικής προστασίας, από τις παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες των τραπεζών που αναφέρονται παραπάνω.

Η ειδική προστασία πρέπει να έχει ως σκοπό, την αποκάλυψη και ανάδειξη των παράνομων και καταχρηστικών ενεργειών των τραπεζών σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων και εν συνεχεία, την καθοδήγηση των πολιτών και των επιχειρήσεων (και προφανώς και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους), σε ενδεδειγμένα ένδικα μέσα για την ένδικη προστασία τους.

Η αποκάλυψη και η ανάδειξη των παράνομων και καταχρηστικών ενεργειών των τραπεζών σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων, μπορεί να γίνει μόνο από άτομα που γνωρίζουν την λειτουργία των τραπεζών.

Ειδικότερα, η αποκάλυψη και η ανάδειξη των παράνομων και καταχρηστικών ενεργειών των τραπεζών σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε όλη την Ελληνική επικράτεια και εν συνεχεία η καθοδήγηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να γίνει μέσω αρμόδιας υπηρεσίας, επανδρώνοντας την μόνο με άτομα που γνωρίζουν την λειτουργία των τραπεζών.

Στην υπηρεσία αυτή θα απευθύνονται για συμβουλές και καθοδήγηση, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις τράπεζες.

                                                                                                                                                                                                              ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                                                                     ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ