Άρθρο 7 Κεντρική Οργάνωση και Διοίκηση του κόμματος

Η κεντρική οργάνωση του κόμματος είναι η ακόλουθη:

7.1. Συνέδριο του Κόμματος (Τακτικό, έκτακτο)

Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Κόμματος το οποίο αποφασίζει για όλα τα θέματα, οι δε αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα μέλη του κόμματος και αντικαθιστά την μέχρι τώρα λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου.

Στο συνέδριο μετέχουν με δικαίωμα ψήφου όλα τα τακτικά μέλη του Κόμματος.

Επίσης μετέχει και αριθμός φίλων του Κόμματος και παρατηρητών οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν χαιρετισμούς μόνον σε περιπτώσεις που έχουν έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Το Συνέδριο διακρίνεται σε:

α. Τακτικό το οποίο διενεργείται μετά από απόφαση της ΔΕ ανά τριετία με δυνατότητα παρατάσεως μέχρι δύο έτη κατόπιν αποφάσεως του ΚΣ.

β. Έκτακτο το οποίο αποφασίζεται από το ΠΣ:

– Mε πρόταση του Προέδρου του Κόμματος.

– Με εισήγηση του Γραμματέα ΚΣ μετά από αίτηση των 3/5 των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται οι λόγοι διεξαγωγής του Εκτάκτου Συνεδρίου.

– Υποχρεωτικά σε περίπτωση υποβολής παραιτήσεως του Προέδρου μετά την παρέλευση ενός έτους από την εκλογή του, με χρόνο διεξαγωγής εντός 3 μηνών για την εκλογή προέδρου.

–Το συνέδριο διεξάγεται με ευθύνη της οργανωτικής του επιτροπής. Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από μέλη του ΚΣ, που εισηγείται ο γραμματέας του ΚΣ και εγκρίνει το ΠΣ.

Αρμοδιότητες του Συνεδρίου

Το Συνέδριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του Κόμματος και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εκλέγει τον Πρόεδρο του Κόμματος.

2. Εκλέγει τη Διοικητική Επιτροπή.

3. Καθορίζει την ιδεολογία του Κόμματος.

Μέχρι τη σύγκληση του πρώτου τακτικού Συνεδρίου και την συγκρότηση των καταστατικών οργάνων του, το κόμμα διοικείται από την Διοικητική Επιτροπή η οποία θα λειτουργεί και ως εκτελεστική, εκπροσωπείται δε από τον πρόεδρο του κόμματος. Η περαιτέρω οργάνωση του κόμματος θα υλοποιηθεί με μέριμνα της Διοικητικής Επιτροπής και των Διοικητικών Συμβουλίων Ενώσεων και Κινημάτων.

7.2. Πρόεδρος & Αντιπρόεδρος του κόμματος

Ο Πρόεδρος της ΔΕ, Εκλογή, καθήκοντα & αρμοδιότητες

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και οιουδήποτε τρίτου. Εκφράζει τις πολιτικές θέσεις του συμφώνως του Καταστατικού, των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Κεντρικού Συμβουλίου.

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεών του.

Ο Πρόεδρος έχει γενική εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών του κόμματος.

Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκροτεί την τριμελή επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος ως και κάθε άλλη Επιτροπή Εργασίας προκύπτει αναγκαία.

Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει οιοδήποτε όργανο του κόμματος, ακόμη και εάν δεν συμμετέχει σε αυτό, πάντοτε όμως για απολύτως εξειδικευμένο ζήτημα και εφ’ όσον διαπιστώσει αδυναμία συγκλήσεως του.

Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 50 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αποδοχής της θέσης του Προέδρου, η δημιουργηθείσα κενή θέση του Αντιπροέδρου πληρώνεται με την διαδικασία από το Κεντρικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο προς τούτο από τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος, εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας.

Είναι αυτοδικαίως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος.

Ηγείται του κομματικού αγώνα και δράσης αυτού.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος.

Ο Αντιπρόεδρος (Α και Β) του Κόμματος

Είναι μέλος της ΔΕ του κόμματος.

-Προτείνεται απευθείας από τον Πρόεδρο του κόμματος και εγκρίνεται από τη ΔΕ. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο είναι δυνατό να υπάρξει και Β΄ Αντιπρόεδρος με την ίδια διαδικασία

–Διευθύνει τον Τομέα Ιδεολογίας και πολιτικού σχεδιασμού, στο κέντρο και επιβλέπει την περιφέρεια. Υπηρετεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος καταστατικού

–Αναπληροί τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, σε κάθε αρμοδιότητά του σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του.

–Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 50 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Αντιπρόεδρος.

– Στηρίζει τον πρόεδρο στον προεκλογικό αγώνα και είναι υπεύθυνος έναντι του κόμματος για τον πολιτικό σχεδιασμό και την οργάνωση – διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα.

– Συνεργάζεται με τον πρόεδρο, για θέματα αξιολόγησης υποψηφίων στελεχών και οργάνωσης – διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα.

– Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ανακληθεί κατά την διάρκεια της θητείας του για σοβαρό λόγο και μόνο με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

7.3. Διοικητική Επιτροπή (Δ.Ε.)

Ι. Είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του κόμματος. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Κεντρικού Συμβουλίου και λαμβάνει αποφάσεις για πολιτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λοιπά θέματα στα οποία δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις από το Συνέδριο ή το Κεντρικό Συμβούλιο τηρουμένων πάντοτε των αξιών και αρχών του Άρθρου 2 του παρόντος. Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του κόμματος .

ΙΙ. Η θητεία των μελών της ΔΕ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, διαρκεί μέχρι την εκλογή νέων μελών από το επόμενο συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο. Τα νέα μέλη αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός δεκαπέντε ημερών από την λήξη του συνεδρίου.

ΙΙΙ. Η ΔΕ συνεδριάζει τακτικώς κατ’ ελάχιστον κάθε βδομάδα ή εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση 4μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει και λαμβάνεται διπλή. Η ΔΕ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του. Σε περίπτωση περιττού αριθμού μελών του Συμβουλίου, η απαρτία προσδιορίζεται μετά τη στρογγυλοποίηση του, με τον παραπάνω τρόπο προκύπτοντος αριθμού, στον αμέσως παραπάνω ακέραιο αριθμό.

Παρόντα θεωρούνται και τα μέλη που μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης και άλλων κατάλληλων μέσων συμμετέχουν στην συνεδρίαση.

ΙV. Η ΔΕ είναι αρμόδια να αποφασίζει για προσλήψεις προσωπικού. Καθώς δύναται να αναθέτει σε επιτροπές τον έλεγχο καταλληλότητας των υποψηφίων.

V. Αναπλήρωση μέλους της Διοικητικής Επιτροπής, για οποιοδήποτε λόγο αφορά η αποχώρηση και μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου Συνεδρίου μπορεί να γίνει, με επιλογή, κατόπιν εισήγησης ενός μέλους της ΔΕ από τα τακτικά μέλη του Κόμματος ή από μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου με την έγκριση της Διοικητικής Επιτροπής.

Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από 5 έως 9 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου :

 1. Από τον Πρόεδρο του Κόμματος
 2. Από τον Α Αντιπρόεδρο
 3. Από τον Β Αντιπρόεδρο
 4. Από τον Γενικό Διευθυντή
 5. Από τον Γενικό Γραμματέα
 6. Από τέσσερα Τακτικά Μέλη του Κόμματος ή του Κεντρικού Συμβουλίου

Επίσης στις Συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής μπορούν κατόπιν προσκλήσεως από την ΔΕ να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και Ειδικοί Νομικοί, Οικονομολόγοι κλπ.

7.4. Κεντρικό Συμβούλιο – Ενώσεις και τα Κινήματα του ΛΕΥΚΟ (Κ.Σ.)

Το ΛΕΥΚΟ αποτελείται από Ενώσεις και Κινήματα τα οποία διοικούνται αυτόνομα από τα Διοικητικά τους Συμβούλια. Τα διοικητικά Συμβούλια αυτά όμως εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΛΕΥΚΟ και λαμβάνουν αντίστοιχα των διορισμό τους.

Όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και Κινημάτων καθώς και οι Διευθυντές των τοπικών γραφείων, πολιτιστικών κέντρων και άλλων κοινωνικοπολιτικών δραστηριοτήτων είναι και μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου του ΛΕΥΚΟ

Οι κοινωνικοπολιτικές Ενώσεις ή Κινήματα του ΛΕΥΚΟ νομιμοποιούνται και λειτουργούν με το ΑΦΜ του ΛΕΥΚΟ οι τίτλοι και τα ονόματα των οποίων αποτελούν πνευματικό δικαίωμα του Κόμματος και παραμένουν σε αυτό.

Όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και Κινημάτων αποτελούν μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου του ΛΕΥΚΟ και έχουν δικαίωμα ψήφου.

7.5. Γενικός Γραμματέας και Γενικός Διευθυντής

Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου του Κόμματος

Είναι μέλος της ΔΕ και εκλέγεται μεταξύ των μελών της επιτροπής με ψηφοφορία.

Είναι επικεφαλής του Κεντρικού Συμβουλίου.

Συνεργάζεται με τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, σε θέματα λειτουργίας των οργάνων του κόμματος και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Περιφερειών για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΔΕ

Γενικός Διευθυντής
Επιλογή , καθήκοντα & αρμοδιότητες

Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Κόμματος καθώς και των πάσης φύσεως διοικητικών λειτουργιών του. Τα καθήκοντά του, εκτός από όσα προβλέπει το παρόν καταστατικό, τα ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του κόμματος και οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από τη ΔΕ.

Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί κατά τον ίδιο τρόπο μετά από απόφαση της ΔΕ..

Συντονίζει τις επιμέρους Διευθύνσεις του Κόμματος.

Εκτελεί τις εντολές πληρωμών που εγκρίνονται με συγκεκριμένη διαδικασία. Διαχειρίζεται όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του κόμματος και τηρεί το μητρώο παγίων και εξοπλισμού.

Έχει διαρκή πρόσβαση στο μητρώο μελών του κόμματος.

Εισηγείται προσλήψεις και απολύσεις του πάσης φύσεως προσωπικού.

Κατανέμει τις αρμοδιότητες του προσωπικού.

Ερωτάται και εισηγείται σε οργανωτικά ζητήματα του κόμματος.

Ενημερώνει επί διοικητικών θεμάτων τα όργανα του κόμματος, όταν του ζητείται.

Ο Γενικός Διευθυντής υποστηρίζεται στο έργο του από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης.

Ο Γενικός Διευθυντής συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία στα θέματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος

Τα βιβλία και στοιχεία καθώς και τα πάσης φύσεως έγραφα και αρχεία που τηρεί ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο τα οποία παραμένουν πάντοτε στα γραφεία του Κόμματος.

7.6. Πολιτικό Συμβούλιο

Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Κεντρικού Συμβουλίου και λαμβάνει αποφάσεις για πολιτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λοιπά θέματα στα οποία δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις από το Συνέδριο ή την Κεντρική Επιτροπή.

Η θητεία των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι την επιλογή νέων μελών από το επόμενο συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο. Τα νέα μέλη αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός δεκαημέρου από την λήξη του συνεδρίου.

Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κατ’ ελάχιστον κάθε 30 ημέρες ή εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση 4 μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει και λαμβάνεται διπλή.

Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του. Σε περίπτωση περιττού αριθμού μελών του Συμβουλίου, η απαρτία προσδιορίζεται μετά τη στρογγυλοποίηση του, με τον παραπάνω τρόπο προκύπτοντος αριθμού, στον αμέσως παραπάνω ακέραιο αριθμό. Παρόντα θεωρούνται και τα μέλη που μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης και άλλων κατάλληλων μέσων συμμετέχουν στην συνεδρίαση.

Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη:

 • α. Από τον Πρόεδρο του κόμματος.
 • β. Από τον Α Αντιπρόεδρο
 • γ. Από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Περιφερειών
 • δ. Από τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος .
 • ε. Από τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος.
 • στ. Από τον Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου
 • ζ. Από τον Πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας.

Τα μέλη του ΠΣ είναι ανακλητά κατόπιν πρότασης του Προέδρου προς την Κ.Ε. με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών της.

Στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, ή τριών μελών του, με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου και ο Οικονομικός Σύμβουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι.

Πολιτική Γραμματεία: Συγκροτείται Πολιτική Γραμματεία στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος, ο Ά Αντιπρόεδρος του κόμματος και ο γενικός Γραμματέας. Στην Πολιτική Γραμματεία δύναται να συμμετάσχουν τακτικά ή έκτακτα, με κοινή απόφαση του Προέδρου και του Α Αντιπροέδρου και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ή / και της Διοικητικής Επιτροπής. Η Πολιτική Γραμματεία συντονίζει την καθημερινή πολιτική δράση και τον πολιτικό σχεδιασμό του Κόμματος. Την λειτουργία της Γραμματείας πολιτικού σχεδιασμού συντονίζει ο Ά Αντιπρόεδρος του κόμματος, μεταφέρει τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις προς όλα τα όργανα του κόμματος.

Το Πολιτικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει για συγκεκριμένο διάστημα και σκοπό πρόσθετες αρμοδιότητες (από αυτές που αποτελούν αρμοδιότητες του ίδιου του Πολιτικού Συμβουλίου), στον Πρόεδρο, τον Α Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο (σε κάθε ένα ξεχωριστά) και σε κάθε άλλο μέλος του.

Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να τίθενται επικεφαλής μιας εκ των λειτουργικών ενοτήτων (όπως για παράδειγμα Οικονομικοί Πόροι, ή Επικοινωνίας) και συντονίζουν τις δραστηριότητες των αντίστοιχων επιτροπών και οργανώσεων.

Το Πολιτικό Συμβούλιο ορίζει ένα μέλος του το οποίο ασκεί χρέη γραμματέα του.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται πλειοψηφικά με δικαίωμα διπλής ψήφου του Προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας.

Οι αρμοδιότητες του ΠΣ είναι οι ακόλουθες:

–Αποφασίζει τη σύγκληση της Κεντρικού Συμβουλίου

-Ο Πρόεδρος δεν αμφισβητείται αλλά προκαλεί έκτακτο συνέδριο με θέμα την εκλογή νέου προέδρου και νέου ΠΣ.

-Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του Κόμματος.

-Εγκρίνει μετά από σχετική πρόταση του Α’ αντιπροέδρου τον εκπρόσωπο τύπου του Κόμματος.

-Εγκρίνει τις προγραμματικές δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος.

-Επικυρώνει τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών του

-Κόμματος για ανάδειξη των Συντονιστών των Περιφερειακών Πολιτικών Συμβουλίων (ΠΠΣ)

-Αντικαθιστά μέλος του με αναπληρωματικό από τα μέλη της ΚΣ για οποιονδήποτε λόγο, κατόπιν επιλογής του από τον Πρόεδρο.

-Διαγράφει από το Κόμμα, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, μέλη του ΠΣ.

-Διαγράφει από το Κόμμα, μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής-Δεοντολογίας στελέχη – όργανα του κόμματος.

7.7. Περιφερειακά Συμβούλια Ελλάδος και Ομογένεια

Το Συμβούλιο των Περιφερειών έχει αρμοδιότητα τον συντονισμό των πολιτικών προτάσεων του Κόμματος για την περιφερειακή πολιτική του και εισηγείται προς την Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο επί παντός θέματος στο οποίο έχουν αρμοδιότητα οι Περιφέρειες και οι ΟΤΑ της χώρας όπως αυτές καθορίζονται από τους εκάστοτε νόμους του κράτους

Το συμβούλιο των Περιφερειών επεξεργάζεται στρατηγικές συνεργασίας των Περιφερειακών οργανώσεων μεταξύ διαφορετικών Περιφερειών και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Οι Συντονιστές των Περιφερειών συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.

Ο Συντονιστής της Περιφέρειας και εκπρόσωπος της στο Συμβούλιο των Περιφερειών του κόμματος, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων μελών των Νομαρχιακών Συμβουλίων κάθε Γεωγραφικής Περιφέρειας της χώρας, όπου αυτοδίκαια υποψήφιοι είναι όλοι οι Πρόεδροι Νομαρχιακών Οργανώσεων της συγκεκριμένης Περιφέρειας ή μέλος της Νομαρχιακής Οργάνωσης που υποδεικνύει η Νομαρχιακή οργάνωση.

Ο Συντονιστής κάθε περιφέρειας αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων της περιφέρειάς του με στόχο να επιτύχει τις μέγιστες δυνατές συνέργειες. Εκπροσωπεί επίσης την Περιφέρειά του στο Συμβούλιο των Περιφερειών καθώς επίσης εκφράζει εγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις του κόμματος σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το Συμβούλιο των Περιφερειών αποτελούμενο από τους Συντονιστές κάθε γεωγραφικής περιφέρειας, εκλέγει με πλειοψηφία του 50%+1 των μελών του τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Περιφερειών ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, το συγκαλεί και το συντονίζει.

Δύναται να εκλέξει μεταξύ των μελών του Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών του.

Το Συμβούλιο των Περιφερειών συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο, σε συνδυασμό με την συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου. Εκτάκτως συνεδριάζει μετά από απόφαση του Προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των 2/3 των μελών του προς τον Πρόεδρο. Για τους τρόπους συνεδρίας ισχύει ότι προβλέπεται και για τις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου.

Ο Συντονιστής κάθε περιφέρειας καταρτίζει μητρώο επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών της περιφέρειας, το οποίο περιλαμβάνει μέλη και φίλους του κόμματος με ειδικές γνώσεις που προτίθενται να συνεισφέρουν στην επεξεργασία των περιφερειακών και κεντρικών πολιτικών του κόμματος. Το μητρώο εγκρίνεται και επικαιροποιείται από το Συμβούλιο των Περιφερειών και είναι στην διάθεση όλων των Συντονιστών, του ΠΣ και του Προέδρου προκειμένου να καλέσουν εφόσον απαιτείται τους κατάλληλους ειδικούς να συνεισφέρουν κατά περίπτωση στις σχετικές ομάδες εργασίας. Το μητρώο τηρείται σε ενιαίο αρχείο από τον Διευθυντή του κόμματος.

Η Περιφερειακή Οργάνωση διακρίνεται σε επίπεδο Περιφερειών, Νομαρχιακών Ενοτήτων όπου χρειάζεται, καθώς και αυτή των Ελλήνων του Εξωτερικού.

Η περιφερειακή οργάνωση σε επίπεδο Περιφέρειας είναι:

 1. Περιφερειακή Επιτροπή μέχρι 10 μέλη.
 2. Νομαρχιακό Πολιτικό Συμβούλιο (ΝΠΣ) με τρία μέλη, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Πολιτικού Συμβουλίου
 3. και δύο (2) μέλη.

Τα περιφερειακά όργανα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμματος