Άρθρο 8 Πόροι, Οικονομική Διαχείριση

Τα οικονομικά θεωρούνται ως σημαντικός παράγων της αδέσμευτης και ανεξάρτητης πορείας του Κόμματος.
Το τμήμα οικονομικού εντάσσεται στον Γενικό Διευθυντή.

Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος προέρχονται κυρίως από :

  • α. την ετήσια τακτική συνδρομή των μελών, και κάθε έκτακτη
  • β. δωρεές, επιχορηγήσεις
  • γ. κληρονομιές, κληροδοσίες
  • δ. διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
  • ε. λαχειοφόρες αγορές
  • στ. έσοδα από λοιπές νόμιμες δραστηριότητες

Το ύψος της συνδρομής για τις κατηγορίες των μελών καθώς και για τους υποψήφιους Βουλευτές καθορίζεται από τη Διοικητική Επιτροπή σε συνεδρίαση με θέμα «Καθορισμός Ετήσιας Συνδρομής Μελών»

Ι. Διαχειριστές των Οικονομικών του Κόμματος ορίζονται ο Γενικός Γραμματέας με τον Γενικό Διευθυντή οι οποίοι συνεργάζονται με τον Ταμία. Ο τελευταίος ελέγχεται για θέματα της αρμοδιότητας του από τον Οικονομικό Σύμβουλο του ΛΕΥΚΟ ο οποίος αναφέρεται στη Διοικητική Επιτροπή στην οποία και συμμετέχει. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει με απόφαση της, την διαχείριση (κινήσεις λογαριασμών) και σε άλλα μέλη της ΔΕ.

Η λογιστική τήρηση των Βιβλίων παρακολουθείται από Λογιστή-Φοροτέχνη ο οποίος διαθέτει και την ανάλογη άδεια. Η επισκόπηση των λογιστικών εργασιών ανατίθεται στον Οικονομικό Σύμβουλο ή σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο.

ΙΙ. Όλα τα έσοδα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΛΕΥΚΟ ή στο Ταμείο του Κόμματος

ΙΙΙ. Όλα τα στελέχη και μέλη του ΛΕΥΚΟ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν. Έχουν επίσης ως μέλη πολιτικού κόμματος, όποια δικαιώματα και προνόμια παρέχονται από τον εκλογικό νόμο.

Ο Οικονομικός Σύμβουλος Προτείνεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και είναι ανεξάρτητος, όσον αφορά την έκφραση άποψης επί θεμάτων ελέγχου διαχείρισης.

Άρθρο 9 Τομέας Δεοντολογίας- Ιδεολογίας & Πολιτικού Σχεδιασμού

Ο Τομέας αυτός Διοικείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της επιτροπής που είναι μέλος της ΔΕ και ορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος. Τα μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου.

Έργο της επιτροπής είναι ο διαρκής έλεγχος των πράξεων, των πολιτικών θέσεων και των λόγων των μελών και των οργάνων του Κόμματος. Συνεχής επιδίωξη είναι η διαφύλαξη του ήθους των στελεχών, σε σχέση με την διατήρηση της ιδεολογικής ταυτότητας του κόμματος, των κοινοβουλευτικών οργάνων και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και δημοκρατικής συμπεριφοράς όλων των οργάνων και μελών του Κόμματος έναντι των άλλων κομμάτων και των πολιτών.

Η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί μέτρα προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ για πάταξη ή αποφυγή παρεκτροπών μελών , οργάνων ή στελεχών του κόμματος, μεταξύ των οποίων και αυτού της διαγραφής.

Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας

Άρθρο 10 Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος. Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του Κόμματος.

Προτείνεται ως υποψήφιος Βουλευτής, ακόμη και αν έχει ήδη συμπληρώσει οκτώ έτη κοινοβουλευτικής θητείας συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Κόμματος.

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι Υπουργοί του Κόμματος οφείλουν να καταθέτουν το ποσό των 1.000 ευρώ εκ των μηνιαίων αποδοχών τους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, με σκοπό την κοινωφελή και κοινωνική ενίσχυση ατόμων ή και έργων.

Άρθρο 11 Υποψήφιοι Βουλευτές και Στελέχη

Υποψήφιο στέλεχος ή Βουλευτής μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης που πληροί τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, είναι μέλος και ασπάζεται το καταστατικό, τις αρχές και αξίες του Κόμματος.

Η εξέταση των υποψηφιοτήτων (διευθυντικών κομματικών στελεχών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών αιρετών πολιτικών προσώπων) σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα, γίνεται από τον τομέα Ιδεολογίας και Σχεδιασμού του Κόμματος / τμήμα αξιολόγησης υποψηφίων στελεχών, αφού προηγουμένως έχουν προκριθεί και προ-αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή τα μέλη που εξέφρασαν έγγραφη επιθυμία.

Η προ-αξιολόγηση του υποψηφίου βασίζεται στην έντιμη και ακέραιη πορεία της ζωής του, την αξιοκρατική και διάφανη εξελικτική επαγγελματική του πορεία, στις ικανότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απαιτούν οι προς πλήρωση θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να χαίρουν εκτίμησης και σεβασμού στο κοινωνικό και επαγγελματικό περίγυρό τους. Ο πρόεδρος παρουσιάζει στη ΔΕ τις εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφίων.

Το ΔΕ δύναται, σταθμίζοντας τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις και τις χρονικές προθεσμίες διεξαγωγής εκλογών στη Χώρα, να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για επιτάχυνση των παραπάνω διαδικασιών.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων Βουλευτών γίνεται σε ποσοστό 50% από τον Πρόεδρο του Κόμματος και σε ποσοστό 50% από το ΠΣ.

Άρθρο 12 Η Νεολαία του κόμματος

Ι. Ως μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να εγγραφούν νέοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι την ηλικία των 35 ετών, ενώ με την εγγραφή τους αυτή καθίστανται αυτοδικαίως και μέλη του Κόμματος.

ΙΙ. Το Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί αυτοτελή οργάνωση, με δική της δομή και οργανωτική διάρθρωση, όπως αυτή θα καταρτισθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας. Τα μέλη του οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές και τις αξίες του Κόμματος και εναρμονίζονται με την λειτουργία του κόμματος.

Άρθρο 13 Κανονισμός Λειτουργίας

Με ευθύνη του Αντιπροέδρου του Κόμματος συντάσσεται αργότερα εντός τεσσάρων μηνών από την έγκριση – τροποποίηση του καταστατικού, κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας του Κόμματος ο οποίος εγκρίνεται από τη Διοικητική Επιτροπή.

Άρθρο 14 Τροποποίηση του Καταστατικού / Μεταβατική Διάταξη

Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιείται μόνο με απόφαση του Τακτικού ή έκτακτου Συνεδρίου. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να υποβάλλουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, το Κεντρικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση και η Δ.Ε, καθώς και τα τακτικά μέλη του Κόμματος.

Έως ότου πραγματοποιηθεί το πρώτο Συνέδριο του Κόμματος, το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί και ν αλλάξει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής και την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου.