Το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΛΕΥΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Ίδρυση, Τίτλος, Έμβλημα, Έδρα του Κόμματος

Άρθρο 2 Αρχές, αξίες και πολιτικοί στόχοι

Σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λ.Ε.Κ.Ο. Οι αρχές του ΛΕΥΚΟ καθώς οι Ενώσεις και τα Κινήματα που αποτελούν τον κύριο κορμό του αντιτίθενται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου πολιτεύματος της χώρας και πάντοτε όλες οι ενέργειες του πραγματοποιούνται με δημοκρατικές αρχές και στα πλαίσια του ισχύοντος Συντάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη

Άρθρο 3 Ορισμός του μέλους

Άρθρο 4 Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Άρθρο 5 Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Μέλους

Άρθρο 6 Απώλεια της Ιδιότητας του Μέλους

Μέλος του Κόμματος ΛΕΥΚΟ δύναται να καταστεί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, ή Έλληνας – Ελληνίδα το γένος, ηλικίας άνω των 18, εφ’ όσον:
Ι. Αποδέχεται τις αρχές και την πολιτική ιδεολογία του Κόμματος.
ΙΙ. Συμφωνεί ανεπιφυλάκτως με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση του κόμματος Ι

Άρθρο 7 Κεντρική Οργάνωση και Διοίκηση του Κόμματος

Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Κόμματος το οποίο αποφασίζει για όλα τα θέματα, οι δε αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα μέλη του κόμματος και αντικαθιστά την μέχρι τώρα λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και οιουδήποτε τρίτου. Εκφράζει τις πολιτικές θέσεις του συμφώνως του Καταστατικού, των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Κεντρικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Οργάνωση του κόμματος ΙΙ – Άλλα Όργανα και Διαδικασίες

Άρθρο 8 Πόροι, Οικονομική Διαχείριση

Άρθρο 9 Τομέας Δεοντ- Ιδεολογίας & Πολιτικού Σχεδιασμού

Άρθρο 10 Κοινοβουλευτική Ομάδα

Άρθρο11 Υποψήφιοι Βουλευτές και Στελέχη

Άρθρο 12 Η Νεολαία του κόμματος

Άρθρο 13 Κανονισμός Λειτ / Τροποπ. του Καταστατικού

Άρθρο 14 Τροπ. του Καταστατικού / Μετ. Διάταξη

Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιείται μόνο με απόφαση του Τακτικού ή έκτακτου Συνεδρίου. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να υποβάλλουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, το Κεντρικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση και η Δ.Ε, καθώς και τα τακτικά μέλη του Κόμματος.
Έως ότου πραγματοποιηθεί το πρώτο Συνέδριο του Κόμματος, το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί και ν αλλάξει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής και την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου.

Άγιοι Ανάργυροι 8 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ

Ανδρέας Ρεντζούλας

Τα Μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου του ΛΕΥΚΟ