ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το Κράτος πρέπει να ελέγχεται από την Κοινωνία, η οποία απαραίτητα θα πρέπει να συμμετέχει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Το Σύνταγμα αποτελεί τον υπέρτατο νόμο σε κάθε Δημοκρατική Κοινωνία. Η δυναμική που παρουσιάζουν οι εξελίξεις επιτάσσουν την αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος, όπως:

 • Το άρθρο περί ευθύνης Υπουργών που πρέπει να αναθεωρηθεί και αδικήματα που έχουν διαπραχθεί κατά τη Βουλευτική θητεία τους, η προθεσμία παραγραφή τους να υπαχθεί στους νόμους που ισχύουν και για τους υπόλοιπους πολίτες.
 • Η Βουλευτική ασυλία να αφορά μόνο πολιτικές πράξεις.
 • Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση να μπορεί να παρέχεται και από ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα οποία όμως θα ακολουθούν υψηλά Διεθνή πρότυπα.
 • Ίσες ευκαιρίες και ισότητα για όλους τους πολίτες.

Το Εκλογικό Σύστημα είναι παρωχημένο και χρειάζεται σοβαρή αλλαγή, στοχεύοντας στη δικαιότερη αντιπροσώπευση των πολιτών, με άμεση κατάργηση του Bonus των 50 εδρών. Άμεση προτεραιότητα στις αλλαγές έχουν:

 • H Αντιπροσώπευση των Ελλήνων που βρίσκονται στο Εξωτερικό (αναλογική συμμετοχή) δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 • Η Αναβάθμιση του ρόλου των Υφυπουργών με μεγαλύτερη θητεία από αυτή των Υπουργών, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη συνέχεια του Κράτους.
 • Η Ποσοστιαία κατανομή υπολοίπων εδρών, να είναι ανάλογη με το εκλογικό αποτέλεσμα.
  (Κόμματα και Συνασπισμοί Κομμάτων).
 • Θέσπιση της διαδικασίας και της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για σοβαρά θέματα, που αφορούν τη Χώρα και το μέλλον των επόμενων γενεών.

 

Ο Δημόσιος Τομέας να μην αποτελεί εμπόδιο, εξαιτίας της πολυνομίας, της κακής διαχείρισης και της έλλειψης πόρων που φρενάρουν την αναπτυξιακή διαδικασία στην Πατρίδα μας.

Επιβάλλεται άμεσα:

 • Αλλαγή της υπάρχουσας Νομοθεσίας και του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με θέσπιση αντικειμενικής αξιολόγησης, θέσπιση γενικών και ατομικών στόχων και τοποθέτηση ειδικευμένων υπαλλήλων στις αντίστοιχες θέσεις. Αξιολόγηση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών και από τους πολίτες. Λειτουργία συστήματος επιβράβευσης σε ετήσια βάση.
 • Αλλαγή της Νομοθεσίας σχετικά με τις ποινές που θα επιβάλλονται στους επίορκους υπαλλήλους και Λειτουργία ανεξάρτητης Επιτροπής.
 • Ίδρυση Σώματος Ανεξάρτητων Ειδικών Επιθεωρητών Λειτουργίας και Ποιότητας (ΣΑΕΕΛΠ), με ανεξάρτητες διευθύνσεις που θα εποπτεύουν, θα γνωμοδοτούν και θα προτείνουν σε θέματα αρμοδιότητάς τους, στοχεύοντας στην ολοκληρωτική εποπτεία της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα. Το ΣΑΕΕΛΠ θα αναφέρεται σε επιτροπή, που θα αποτελείται από μέλη της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης.
 • Πλήρη μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών και Υπουργείων και online σύνδεση όλων των συστημάτων του Δημοσίου, με κομβικές δικλείδες ασφαλείας.
 • Εκπαίδευση των Δημοσίων Υπαλλήλων στα νέα δεδομένα και στη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 • Μετά την υιοθέτηση όλων των ανωτέρω, μείωση του αριθμού των Υπαλλήλων χωρίς να μειώνεται όμως η ποιότητα ή η ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί να είναι πραγματικοί με ευθύνη των διοικούντων και όλα τα Υπουργεία, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιπά Ταμεία, να ελέγχονται για τη διαχείρισή τους από Ορκωτούς Ελεγκτές.
 • Συγχωνεύσεις κοινών τμημάτων των υπηρεσιών του Δημοσίου, με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας και επίτευξη συνεργιών.