Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων

Α. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Α1. Το Κράτος

Το Κράτος, όπως αυτό εκφράζεται και λειτουργεί, επηρεάζει τη ζωή των Πολιτών του και οφείλει να έχει συγκεκριμένο ρόλο. Να διασφαλίζει τα Σύνορα της χώρας, να παρέχει Πρόνοια, και να παράγει αγαθά τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση ώστε να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς μέσω της νομοθετικής λειτουργίας. Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. θεωρεί ότι η Κρατική Λειτουργία θα πρέπει να παραμείνει σε αυτόν τον κλασικό ορισμό της ύπαρξης του Κράτους και ταυτόχρονα να διευκολύνει την ουσιαστική προσέγγιση του Πολίτη στις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάρχουν για να υπηρετούν τον πολίτη και μόνο.

Α2. Το Σύνταγμα

Το Σύνταγμα αποτελεί τον υπέρτατο νόμο σε κάθε δημοκρατική Κοινωνία. Η δυναμική που παρουσιάζουν οι εξελίξεις επιτάσσουν την αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματός μας, χωρίς αυτό να θεωρηθεί ότι, είτε αυτές οι αναθεωρήσεις αφορούν το σύνολο των άρθρων, είτε η αναθεώρηση των άρθρων να έχει μικρότερη περίοδο της εξαετίας. Συγκεκριμένα,

 • το άρθρο περί ευθύνης Υπουργών θα πρέπει να αναθεωρηθεί και αδικήματα που έχουν διαπραχθεί κατά τη βουλευτική θητεία η προθεσμία παραγραφή τους να υπαχθεί στου νόμους που ισχύουν και για τους υπόλοιπους πολίτες.
 • Η Βουλευτική ασυλία να αφορά μόνο πολιτικές πράξεις
 • Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση να μπορεί να παρέχεται και από ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα οποία όμως θα ακολουθούν υψηλά διεθνή πρότυπα
 • Ίσες ευκαιρίες και ισότητα για όλους τους πολίτες

Α3. Εκλογικό Σύστημα

Η θέση του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι, ότι το υπάρχον Εκλογικό Σύστημα είναι παρωχημένο και χρειάζεται σοβαρή αλλαγή, στοχεύοντας στη δικαιότερη αντιπροσώπευση των πολιτών με άμεση κατάργηση του Bonus των 50 εδρών. Άμεση προτεραιότητα στις αλλαγές έχουν

 • Η Αντιπροσώπευση των Ελλήνων που βρίσκονται στο Εξωτερικό (αναλογική συμμετοχή) δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι
 • Η Αναβάθμιση του ρόλου των Υφυπουργών με μεγαλύτερη θητεία από αυτή των Υπουργών υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη συνέχεια του Κράτους
 • Η Ποσοστιαία κατανομή υπολοίπων εδρών να είναι ανάλογη με το εκλογικό αποτέλεσμα (κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων)
 • Θέσπιση της διαδικασίας και της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για σοβαρά θέματα που αφορούν τη χώρα και το μέλλον των επόμενων γενεών

Α4. Δημόσιος Τομέας

Εάν η λειτουργία του Δημόσιου Τομέα είναι ικανοποιητική, αυτό άμεσα θα ενισχύσει τη λειτουργία του Ιδιωτικού Τομέα, όπου οι Επιχειρήσεις στο χώρο θα έχουν σημαντική υποστήριξη στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Σήμερα με την πολυνομία και την έλλειψη πόρων ο δημόσιος τομέας αποτελεί εμπόδιο και φρενάρει την αναπτυξιακή διαδικασία. Η θέση μας σχετικά με τη παραγωγική λειτουργία του Δημόσιου Τομέα περιγράφεται στις παρακάτω θέσεις,

 • Αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας και του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με θέσπιση αντικειμενικής αξιολόγησης, θέσπιση γενικών και ατομικών στόχων και τοποθέτηση ειδικευμένων υπαλλήλων στις αντίστοιχες θέσεις. Αξιολόγηση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών και από τους πολίτες. Λειτουργία συστήματος επιβράβευσης σε ετήσια βάση (bonus).
 • Αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με τις ποινές που θα επιβάλλονται στους επίορκους υπαλλήλους. Λειτουργία ανεξάρτητης Επιτροπής.
 • Ίδρυση Σώματος Ανεξάρτητων Ειδικών Επιθεωρητών Λειτουργίας και Ποιότητας (ΣΑΕΕΛΠ), με ανεξάρτητες διευθύνσεις που θα εποπτεύουν, θα γνωμοδοτούν και θα προτείνουν σε θέματα αρμοδιότητας τους, στοχεύοντας στην ολοκληρωτική εποπτεία της λειτουργίας του δημοσίου τομέα. Το ΣΑΕΕΛΠ θα αναφέρεται σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης
 • Πλήρης μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών και Υπουργείων και σύνδεση όλων των συστημάτων του Δημοσίου, με κομβικές δικλίδες ασφαλείας
 • Εκπαίδευση των Δημοσιών Υπαλλήλων στα νέα δεδομένα και στη χρήση των νέων τεχνολογιών
 • Μετά τη υιοθέτηση όλων των ανωτέρω, μείωση του αριθμού των υπαλλήλων χωρίς να μειώνεται όμως η ποιότητα ή η ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί να είναι πραγματικοί με ευθύνη των διοικούντων και όλα τα Υπουργεία, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιπά Ταμεία θα ελέγχονται για τη διαχείριση τους από Ορκωτούς Ελεγκτές.
 • Συγχωνεύσεις κοινών τμημάτων των υπηρεσιών του Δημοσίου με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας και επίτευξη συνεργιών.