Άρθρο 7: Ο Πρόεδρος του κόμματος, Εκλογή, καθήκοντα & αρμοδιότητες

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και οιουδήποτε τρίτου. Εκφράζει τις πολιτικές θέσεις του συμφώνως του Καταστατικού, των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Πολιτικής Επιτροπής, της Προεδρικής Επιτροπής, της Επιτροπής Κόμματος, της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επικρατείας.

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Επιτροπής, της Προεδρικής Επιτροπής, και της Επιτροπής Επικρατείας και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεών του.

Ο Πρόεδρος έχει γενική εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών του κόμματος.

Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκροτεί την τριμελή επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος ως και κάθε άλλη Επιτροπή Εργασίας προκύπτει αναγκαία.

Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει οιοδήποτε όργανο του κόμματος, ακόμη και εάν δεν συμμετέχει σε αυτό, πάντοτε όμως για απολύτως εξειδικευμένο ζήτημα και ευ’ όσον διαπιστώσει αδυναμία συγκλήσεως του.

Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 50 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α’ Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αποδοχής της θέσης του Προέδρου, η δημιουργηθείσα κενή θέση του Αντιπροέδρου πληρώνεται με την διαδικασία από το Συμβούλιο Επικρατείας, συγκαλούμενο προς τούτο από τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος, εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας.

Είναι αυτοδικαίως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος.

Ηγείται του κομματικού αγώνα και δράσης αυτού.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος.

Άρθρο 7.1: Ο Αντιπρόεδρος του Κόμματος

Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, της Προεδρικής Επιτροπής, της Επιτροπής Κόμματος, της Οργανωτικής Επιτροπής, και της Επιτροπής Επικρατείας του κόμματος.

Προτείνεται απευθείας από τον Πρόεδρο του κόμματος με Διορισμό. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο είναι δυνατό να υπάρξει και Β΄ Αντιπρόεδρος με την ίδια διαδικασία

Διευθύνει την Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και Υπηρετεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος καταστατικού

Αναπληροί τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, σε κάθε αρμοδιότητά του σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του.

Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 60 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Αντιπρόεδρος.

Στηρίζει τον πρόεδρο στον προεκλογικό αγώνα και είναι υπεύθυνος έναντι του κόμματος για τον πολιτικό σχεδιασμό και την οργάνωση – διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα.

Συνεργάζεται με τον πρόεδρο, για θέματα αξιολόγησης υποψηφίων στελεχών και οργάνωσης – διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα.

Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ανακληθεί κατά την διάρκεια της θητείας του για σοβαρό λόγο και μόνο με απόφαση του Προέδρου.

Άρθρο 7.2: Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας είναι το ανώτατο Στέλεχος του Κόμματος, τρίτος τη Τάξη στην Ιεραρχία. Διορίζεται από τον Πρόεδρο και συνεργάζεται με αυτόν για όλα τα θέματα που αφορούν το Κόμμα. Είναι ο άμεσος βοηθός και σύμβουλος του Προέδρου και πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντα αναπληρωτή Προέδρου, εφ’ όσον προκύψει τακτική ανάγκη.

Μεταβιβάζει τις ληφθείσες εντολές από τον Πρόεδρο και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών.

Έχει την ευθύνη για την Οργάνωση και ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεων και των Κομματικών
συλλογικών Οργάνων, προκειμένου το Κόμμα να καταστεί λειτουργικό, δημιουργώντας δεξαμενές ψηφοφόρων και να βρίσκεται πάντα σε εκλογική ετοιμότητα.

Ενημερώνεται από τους επικεφαλής των Οργάνων του Κόμματος για θέματα τα οποία αφορούν την λειτουργία του Κόμματος και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των Συμβουλίων του Κόμματος και την Λειτουργία των Διευθύνσεων και Οργάνων των οποίων είναι επικεφαλής.

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπόλογος προς τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του Κόμματος για την άρτια οργάνωση, την δομή, την στελέχωση Διευθύνσεων-Τομέων-Φορέων και συλλογικών οργάνων, καθώς και για όλη την ανάπτυξη του πολιτικού Κόμματος.

Συγκροτεί και Προεδρεύει στα Όργανα που σχετίζονται με την λειτουργία του Κόμματος.

Επιλέγει και τοποθετεί τους επικεφαλής των Διευθύνσεων και λοιπών οργάνων της Κομματικής συγκρότησης, δια εισηγήσεως. Συμμετέχει ως Γραμματέας στο Πολιτικό Συμβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο Επικρατείας, που συγκαλεί και προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κόμματος.

Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει από το Κόμμα για διάστημα τριάντα (30) ημερών, αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Οργάνωσης και Σχεδιασμού του Κόμματος.

Άρθρο 7.3: Διευθυντές – Τμηματέρχες – Περιφερειάρχες – Κοιν/κοι Φορείς – Γ. Συντονιστές

Οι Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων, οι αυτοτελείς Τομείς, οι Γενικοί Συντονιστές γεωγραφικών περιοχών και Κοινωνικών Φορέων, είναι υπεύθυνοι προς τον Γενικό Γραμματέα.

Οι Τμηματάρχες Διευθύνσεων, είναι υπεύθυνοι προς τους Διευθυντές αυτών.

Οι επικεφαλής Γεωγραφικών περιοχών, είναι υπεύθυνοι προς τον Γενικό Συντονιστή τους.

Οι επικεφαλής των Κοινωνικών Φορέων είναι υπεύθυνοι προς τον Γενικό Συντονιστή τους.

Ο Γ. Συντονιστής Γεωγραφικών Περιοχών, ο Γ. Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων καθώς και οι Διευθυντές αυτών, είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι προς τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος.

Οι Γενικοί Συντονιστές και οι Τομεάρχες που έχουν σχέση με την πάραξη Πολιτικής, ο καθένας χωριστά, είναι υπεύθυνοι προς τον Πρόεδρο του Κόμματος.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ*

α) Πρόεδρος του Κόμματος
β) Αντιπρόεδρος
γ) Γενικός Γραμματέας
δ) Διευθυντές
ε) Τμηματάρχης Διοίκησης
ζ) Τομεάρχης Διοίκησης
η) Γ. Συντονιστές
θ) Περιφερειάρχης
ι) Τομεάρχης εκλογικής περιφέρειας

*Η Κλίμακα Διοίκησης των Εσωτερικών Οργάνων του Κόμματος, καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό και συντάσσεται από τους επικεφαλής.