Άρθρο 3 Ορισμός του μέλους

Μέλος του Κόμματος Λ.ΕΥ.ΚΟ. δύναται να καταστεί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, ή Έλληνας – Ελληνίδα το γένος, ηλικίας άνω των 18, εφ’ όσον:

Ι. Αποδέχεται τις αρχές και την πολιτική ιδεολογία του Κόμματος.

ΙΙ. Συμφωνεί ανεπιφυλάκτως με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 4 Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται:

Ι. Ατομικά, με την υποβολή έγγραφης ή ηλεκτρονικής αίτησης σε οποιαδήποτε γραμματεία, κεντρική ή περιφερειακή. Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του άρθρου 3 του παρόντος.

ΙΙ. Η ομαδική εγγραφή μελών δια προσχωρήσεως εγκρίνεται από τη Διοικητική Επιτροπή. Η εγγραφή ολοκληρώνεται, μετά τον έλεγχο από της Γραμματείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, με την καταχώρηση του μέλους στο μητρώο μελών, το οποίο τηρείται από τη κεντρική γραμματεία του Κόμματος.

Τα ίδια ισχύουν και δια των ατομικών προσχωρήσεων και εγγραφής.

Άρθρο 5 Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Μέλους

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτούν τα μέλη μετά την παρέλευση ενός μηνός από την καταχώρηση της εγγραφής στο μητρώο μελών και την καταβολή της ετήσιας συνδρομή. Έχοντας το δικαίωμα αυτό συμμετέχοντας ενεργά σε μία από τις Ενώσεις Κινήματα που ανήκουν στο ΛΕΥΚΟ

Ι. Κάθε εγγραφόμενο μέλος δύναται να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή προς το Κόμμα. Τα ποσά αυτά ορίζονται με απόφαση της Διοικητικής επιτροπής η οποία συνεδριάζει για το σκοπό αυτό δύο φορές το χρόνο. Μέλος που δεν έχει καταβάλλει την ανωτέρω συνδρομή δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΙΙ. Σε περίπτωση κατά την οποία η συμπεριφορά ενός μέλους του Κόμματος προκαλεί την κοινή γνώμη, ή βλάπτει την προσπάθεια του Κόμματος, ή παραβαίνει το κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας, υφίσταται πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν.

Άρθρο 6 Απώλεια της Ιδιότητας του Μέλους

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις και

σύμφωνα με τις αναφερόμενες διαδικασίες στον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας:

Ι. Με την οικειοθελή αποχώρηση.

ΙΙ. Με την διαγραφή του από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται

από το κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας σε περιπτώσεις:

– Παράβασης των όρων του άρθρου 3.

– Καταδίκης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

– Πρόκλησης βλάβης στο κόμμα με την συμπεριφορά του, με τις πράξεις του, με τις αντι – ιδεολογικές ή και πολιτικές θέσεις, με πολιτικά βλαβερές εκδηλώσεις, με την εγγραφή και την ενεργό συμμετοχή του σε άλλο πολιτικό κόμμα.