Σκοπός των Διευθύνσεων, είναι η δημιουργία μηχανισμών, που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Κόμματος, την Ασφάλεια, την Διοικητική Οργάνωση και την Διοικητική Μέριμνα.
Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων, εντέλλονται να συντάσσουν και να υποβάλλουν στο Γενικό Γραμματέα, μνημόνιο ενεργειών των Διευθύνσεών τους ο καθένας χωριστά. (Μηνιαία αναφορά). Οι Διευθύνσεις του κόμματος είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και είναι οι παρακάτω:

 • Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού
 • Διεύθυνση Ασφαλείας
 • Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας

Άρθρο 8: Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού χειρίζεται όλα τα ζητήματα, που έχουν σχέση με την Κομματική ανάπτυξη στις Γεωγραφικές (εκλογικές) περιφέρειες, συγκροτεί κατά Ομάδες όλους τους Κοινωνικούς Φορείς, εποπτεύει τον Τομέα Κινητοποιήσεων και Εκδηλώσεων, τον Τομέα Εκλογικής Ετοιμότητας, τον Τομέα Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης, όπως και της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Ο Διευθυντής αναθέτει τον χειρισμό των παρακάτω Τμημάτων της Διευθύνσεως, υπό την άμεση επίβλεψη, παρακολούθηση και κατεύθυνσή του,όπως επιμερίζεται παρακάτω:

 • Γενικό Συντονιστή των πέντε (5) Γεωγραφικών Εκλογικών Περιφερειών, με τους Περιφερειάρχες.
 • Γενικό Συντονιστή των Κοινωνικών Φορέων, με τους επιμέρους κατά Φορέα συντονιστές.
 • Τομέα Εκλογικής Ετοιμότητας.
 • Τομέα Κινητοποιήσεων και Εκδηλώσεων
 • Τμήμα Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης.
 • Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
 • Επιτροπή Δεοντολογίας.

Άρθρο 8.1: Διεύθυνση Ασφαλείας

Η Διεύθυνση Ασφαλείας έχει την ευθύνη για την ασφάλεια του Κόμματος, διασφαλίζοντας τόσο τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα γραφεία που θα λειτουργήσουν για Κομματικούς σκοπούς, τους περί αυτών χώρους, όσο και όλων των Οργάνων, Μελών, Στελεχών και Φίλων, εντός των γραφείων ή συγκεντρωμένοι σε αίθουσες των κτιριακών εγκαταστάσεων ή και των συγκεντρωθέντων σε διάφορες Κομματικές ή Πολιτιστικές εκδηλώσεις.Εξασφαλίζει την προστασία όλων των παραπάνω από πάσης φύσεως κακόβουλες ενέργειες προκαλούμενες από τρίτους.

Ο Διευθυντής Ασφαλείας επιλέγεται μεταξύ κατάλληλων προσώπων, έχοντας ειδικές γνώσεις περί αυτού και διορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος με την έγκριση του Προέδρου.

Η Διεύθυνσης Ασφαλείας περιλαμβάνει τα Τμήματα:

 • Τμήμα Ασφαλείας Προσωπικού, Εγκαταστάσεων και Χώρων εκδηλώσεων.
 • Τμήμα Περιφρούρησης Κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων.
 • Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων.
 • Γραφείο Απορρήτων

Άρθρο 8.2: Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας

Η Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας, επιβλέπει ζητήματα που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις, διευθετεί τους χώρους, φροντίζει για τον εφοδιασμό υλικών που σχετίζονται με τις ανάγκες του Κόμματος για την ομαλή λειτουργία του και έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων ή συσκευών που βρίσκονται στους χώρους που χρησιμοποιεί το Κόμμα. Μεριμνά για την πληρότητα, διαφόρων υλικών, την ασφαλή αποθήκευση, καθώς και την ταξινόμηση αυτών. Φροντίζει για την εξασφάλιση υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε εκδηλώσεις ή συγκεντρώσεις του Κόμματος ή των υποψηφίων του. Ευθύνεται για τη διανομή παντός υλικού και την αποθήκευσή του, σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει ζητήματα μετακινήσεων,αν χρειαστεί, μελών και φίλων του Κόμματος, εξασφαλίζοντας και τα Μέσα μετακινήσεως. Εποπτεύει και επιβλέπει το Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Μητρώο του Κόμματος, την Γραμματεία Εισερχομένων και Εξερχομένων τηρώντας το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας και έχει την ευθύνη για την σφραγίδα του Κόμματος.

Ο Διευθυντής Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας, επιλέγεται και διορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, αλλά ενημερώνει και εισηγείται, στον Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

Τα Τμήματα που πλαισιώνουν την Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας είναι τα εξής:

 • Τμήμα Οικονομικών
 • Τμήμα Προσωπικού
 • Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Μητρώου
 • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης