Άρθρο 10: Πόροι, Οικονομική Διαχείριση

Τα οικονομικά θεωρούνται ως σημαντικός παράγων της αδέσμευτης και ανεξάρτητης πορείας του Κόμματος.
Το τμήμα οικονομικών εντάσσεται στην Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας. Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος προέρχονται κυρίως από :

  • Την ετήσια τακτική συνδρομή των μελών, και κάθε έκτακτης
  • Δωρεές, επιχορηγήσεις
  • Κληρονομιές, κληροδοσίες
  • Διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
  • Λαχειοφόρες αγορές
  • Έσοδα από λοιπές νόμιμες δραστηριότητες

Το ύψος της συνδρομής για τις κατηγορίες των μελών καθώς και για τους υποψήφιους Βουλευτές καθορίζεται από την Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας σε συνεδρίαση με θέμα «Καθορισμός Ετήσιας Συνδρομής Μελών» και την έγκριση του Προέδρου του Κόμματος.

Ι. Διαχειριστές των Οικονομικών του Κόμματος ορίζονται ο Τμηματάρχης Οικονομικών με τον Διευθυντή Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας. Και οι δυο ελέγχονται από τον Οικονομικό Σύμβουλο* του ΛΕΥΚΟ ο οποίος αναφέρεται στην Προεδρική Επιτροπή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Προεδρική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει με απόφαση της, την διαχείριση (κινήσεις λογαριασμών) και σε άλλα μέλη της ΠΕ.
Η λογιστική τήρηση των Βιβλίων παρακολουθείται από Λογιστή – Φοροτέχνη ο οποίος διαθέτει και την ανάλογη άδεια. Η επισκόπηση των λογιστικών εργασιών ανατίθεται στον Οικονομικό Σύμβουλο ή σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο.

ΙΙ. Όλα τα έσοδα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΛΕΥΚΟ ή στο Ταμείο του Κόμματος

ΙΙΙ. Όλα τα στελέχη και μέλη του ΛΕΥΚΟ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν. Έχουν επίσης ως μέλη πολιτικού κόμματος, όποια δικαιώματα και προνόμια παρέχονται από τον εκλογικό νόμο.

*Ο Οικονομικός Σύμβουλος Προτείνεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και είναι ανεξάρτητος, όσον αφορά την έκφραση άποψης επί θεμάτων ελέγχου διαχείρισης.

Άρθρο 11: Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κόμματος είναι τριμερής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επιλέγεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, ενώ τα μέλη προέρχονται από το Πολιτικό Συμβούλιο και εκλέγονται με ψηφοφορία.

Έργο της Επιτροπής, είναι ο διαρκής έλεγχος των πολιτικών θέσεων, των δηλώσεων και των πράξεων των μελών και όλων των οργάνων του Κόμματος, καθώς και η διαφύλαξη του ήθους των στελεχών, σε σχέση με τη διατήρηση της ιδεολογικής ταυτότητας του Κόμματος, των Κοινοβουλευτικών Οργάνων, όπως και την τήρηση των κανόνων Δεοντολογίας και συμπεριφοράς όλων των Οργάνων και μελών του του Κόμματος, έναντι των άλλων Πολιτικών Προσώπων και Κομμάτων.

Η Επιτροπή, δύναται να εισηγηθεί μέτρα προς τον Πρόεδρο του Κόμματος και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου (Π.Σ), για πάταξη ή αποφυγή παρεκτροπών, μελών ή οργάνων ή στελεχών του Κόμματος, ακόμα και της διαγραφής.

Άρθρο 12: Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος. Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του Κόμματος.

Προτείνεται ως υποψήφιος Βουλευτής, ακόμη και αν έχει ήδη συμπληρώσει οκτώ έτη κοινοβουλευτικής θητείας συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Κόμματος.

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι Υπουργοί του Κόμματος οφείλουν να καταθέτουν το ποσό των 1.000 ευρώ εκ των μηνιαίων αποδοχών τους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, με σκοπό την κοινωφελή και κοινωνική ενίσχυση ατόμων ή και έργων.

Άρθρο 13: Υποψήφιοι Βουλευτές και Στελέχη

Υποψήφιο στέλεχος ή Βουλευτής μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης που πληροί τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, είναι μέλος και ασπάζεται το καταστατικό, τις αρχές και αξίες του Κόμματος.
Η εξέταση των υποψηφιοτήτων (διευθυντικών κομματικών στελεχών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών αιρετών πολιτικών προσώπων) σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα, γίνεται από το τμήμα Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης και την Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Κόμματος / τμήμα αξιολόγησης υποψηφίων στελεχών, αφού προηγουμένως έχουν προκριθεί και προ-αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή τα μέλη που εξέφρασαν έγγραφη επιθυμία.

Η προ-αξιολόγηση του υποψηφίου βασίζεται στην έντιμη και ακέραιη πορεία της ζωής του, την αξιοκρατική και διάφανη εξελικτική επαγγελματική του πορεία, στις ικανότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απαιτούν οι προς πλήρωση θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να χαίρουν εκτίμησης και σεβασμού στο κοινωνικό και επαγγελματικό περίγυρό τους. Ο πρόεδρος παρουσιάζει στη Προεδρική Επιτροπή τις εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφίων.

Το Προεδρικό Συμβούλιο δύναται, σταθμίζοντας τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις και τις χρονικές προθεσμίες διεξαγωγής εκλογών στη Χώρα, να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για επιτάχυνση των παραπάνω διαδικασιών.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων Βουλευτών γίνεται σε ποσοστό 50% από τον Πρόεδρο του Κόμματος και σε ποσοστό 50% από το Προεδρικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14: Νεολαία του Κόμματος

Ι. Ως μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να εγγραφούν νέοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι την ηλικία των 35 ετών, ενώ με την εγγραφή τους αυτή καθίστανται αυτοδικαίως και μέλη του Κόμματος.

ΙΙ. Το Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί αυτοτελή οργάνωση, με δική της δομή και οργανωτική διάρθρωση, όπως αυτή θα καταρτισθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας. Τα μέλη του οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές και τις αξίες του Κόμματος και εναρμονίζονται με την λειτουργία του κόμματος.

Άρθρο 15: Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κόμματος Λ.ΕΥ.ΚΟ αναφέρεται στη δομή, τον τρόπο Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κόμματος γενικά και στον επιμερισμό που προκύπτει εκ του Οργανογράμματος, σε Διευθύνσεις μετά των υπό αυτών Τμημάτων-Τομέων-Γραφείων, καθώς και των συλλογικών Οργάνων που έχουν σχέση με την Οργάνωση του Κόμματος, αλλά και με την πάραξη πολιτικών θέσεων.

Σκοπός είναι να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του Κόμματος και να καταστεί γνωστό και κατανοητό στα Στελέχη ο τρόπος λειτουργίας, δια των οργάνων αυτών καθώς και οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις τους, ώστε να αντιμετωπίζονται εύκολα όλα τα θέματα που μπορεί να προκύψουν.

Ο κανονισμός θα κοινοποιείται επιμερισμένα στα αντίστοιχα όργανα του Κόμματος, και για ότι αφορά το καθένα χωριστά.

Όλα τα στελέχη υπογράφουν υποχρεωτικά, την Δέσμευση Απορρήτου του Κόμματος.

Άρθρο 16: Τροποποίηση του Καταστατικού / Μεταβατική Διάταξη

Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιείται, με απόφαση του Τακτικού ή έκτακτου Συνεδρίου και με απόφαση του Προεδρικού Συμβουλίου. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να υποβάλλουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, το Συμβούλιο Επικρατείας με σχετική απόφαση, το Προεδρικό και το Πολιτικό Συμβούλιο, καθώς και τα τακτικά μέλη του Κόμματος.
Έως ότου πραγματοποιηθεί το πρώτο Συνέδριο του Κόμματος, το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί και ν’ αλλάξει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, μετά από εισήγηση της Προεδρικής Επιτροπής και την έγκριση του Προέδρου του Κόμματος.